سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منوی اصلی
مطالب پیشین
تدبر در قرآن
آیه قرآن
لینک دوستان
خبرنامه
 
آمار وبلاگ
  • کل بازدید: 1582992
  • بازدید امروز: 236
  • بازدید دیروز: 260
  • تعداد کل پست ها: 1279
  • ****
درباره
آرشیو مطالب
*

حدیث

*
لوگوی دوستان
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
کاربردینگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید        ( 1148 )                                                          

 

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هیجدهم ـ صفحه 332 )


( قسمت دوّم )


میـدان حقیقـت

 


نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 

( جزء هیجدهم صفحه 342آیات 1 و 2 و 3  )

بسم الله الرحمن الرحیم 

قَـــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُـــــونَ

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَالَّذِینَ هُـــــــمْ عَنِ اللَّغْـوِ مُعْرِضُــونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

مؤ منان رستگار شدند

آنها که در نمازشان خشوع دارند.

و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :


نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 

مؤمن کسی است که همّتی دارد از دنیا بهتر و بالاتر ؛

مـــــــرادی دارد از پیـــــــــر و قطب و عقبی برتر ؛

او فقط اشتیاق به دیدار مولی دارد و نه کمتر !

گهی در بیابانِ نیکوئی هایش سرگشته ،

و گهی در دریای بیکران لطفش غوطه ور گشته !

گهی بر وفق شـــــرع در حضرت نمـــــاز ؛

مقــــــاوم ایستاده بر مقــــــــام راز ،

به سوی معشوق می کند پرواز !

و گاهی در میدان حقیقت ؛

به صفت خشوعتن در داده ،

دل برده و جان بسته ،


نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ


که فرمود :

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

خشوع در نماز گوهری است نفیس ،

و کیمیائی است که هرچه فساد بود به صلاح آرد ،

و تفرقه را به جمع بَدَل کند ،

از قبض باز رهاند و به بسط باز رساند ،

بدی ها را محو و نیکی ها را ثبت کند !

چون ؛ خشوعِ در نماز ،

حجابی است از خلق ،

و حسابی است با حق ،

این صفت در میدان مرگ ، مُبَشِّر !

و در تاریکیِ گور ؛ مونس ،

و در وحشتِ لحـــــــد ؛ انیس است .
نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 

پس ای جوانمـــــــــــــرد ؛

بکوش تا فقط برای اوباشی ،

و چیزی تو را از خــــــــــدا بــــــــاز ندارد ،

که فرمــــــــــود :

وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْـوِ مُعْرِضُونَ

 

هرچه تو را از خدا باز دارد ؛ سهو است ،

و آن چه جز خدا را بود ؛ حشو است ،

و هرچه جز خدا باشد لغو است ،

و هرچه نه حق است ؛ باطل و لهو است ،

طرحِ تقرّب به دوست نشان قرب است ،

و بود تو بر تو همه تاوان است !

از بودِ خود در گذر که آنت سعادت جاودان است !

طلبِ شغل ؛ بندِ جان است ،

آنکه شغل او کران دارد ، کار او آسان است !

و آنکه شغل او مطلوب و بی پایان است ؛

کار او  دشــــــــوار است !

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبیموضوع :


نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید                                                              

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هفدهم ـ صفحه 332 )


«( شعـاع شمـع 


نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

  

( جزء هفدهم صفحه 342آیات 1 و 2 و 3 ) 

بسم الله الرحمن الرحیم   

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ   

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

 

   ترجمه لفظی آیه شریفه :

مؤ منان رستگار شدند

آنها که در نمازشان خشوع دارند.

و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند.


  نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

                       بنـام خداونـدی که ؛

 در ذات یکتـا و در صفات بی همتا است ،

کــریم و مهـربان  و لطیـف و رحیــم ،

یاد وی دل ها را شمــــع تابــــــان است ،

و مهــــــــر او زندگانی دوستــــــان ،

نام وی جهان را رَوح و ریحـان است ،

و عارف را غــارتِ جـــــان !

 

تصویر مرتبط

 

نــــام خـدا یعنی گدازنده تـــن ،

 رباینده دل ، غارت کننده جـــان ،

اما این معاملت نه با هرخسی و دون همتی رود ،

که این جز با عاملان احکام شریعت و راضیان حضرت نرود !

و جز حال ایشان نبود که اندوه عشق به جان و دل خریدارند

و هـرچه دارند فـدای درد  و غم خویش کنند.


اکنـون که دلی به عـشـق دردی دارم


کان درد به صد هـزار درمـان ندهــم

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

من چه دانستم که بر کُشته دوستی قصاص است ؟

چون نیک بنگریستم! این معاملت تو را با خواص است!

در جستن بهشت جـان کنـدن باید،

و در گریختن از دوزخ ریاضت کشیـدن باید،

 و در یافتن دوست جـان بــــــــذل کردن شایـد،

به جفای دوست از دوست دور شدن جفـــــــــــــا است

 و در شریعتِ دوستی ؛ جان از دوست به سر آوردن خطا است!


هرکه از جام تو روزی شربت شوق تو خورد


چون نماند آن شراب او داند ، آن رنج خمار

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبیموضوع :


نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1195 )                                                                     

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 ) 

 

( قسمت سوم )


شمــع تـابـان


تصویر مرتبط

 

 ( جزء نوردهم صفحه 367 آیه 5 )

بسم الله الرحمن الرحیم 


وَ مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و هیچ تذکر جدیدى از سوى [خداى] رحمان برایشان نیامد

جز اینکه همواره از آن روى بر مى‏ تافتند


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

اگر کافران ، در این آیات و در آیات قدرت ،

و دلایل نبوّت ،

و لطایف حکمت ،

که در آسمان و زمین آشکار است ،

نظر کردندی ؛

صدق گفتار پیمبران بر آنها ظاهر گشتی ؛

و از راه خلاف و شک و گمان برخاستندی ؛

لاکن چه سود که حکم ازلی

و نبایست الهی

راه نظر بر ایشان فرو بست ،

تا به یک بارگی اِعراض کردند ،

و پیغام رسان را دروغ زن خواندند !

از آن رو که سزاوار درگاه نبودند ،

و شایستگی وصال نداشتند !

چــــــرا که گفتـــــه اند :

در روی زمین نبایسته تر از او نیست ،

که پندارد که بایسته است ؛

و ناپاک تر از او نیست

که پندارد پاکیزه است ؛

این چنین کسی دو چیز می دریابد :

نیازی از تو و یاری ئی از او ؛

نیازمند را ردّ نیست ،

و از پسِ دیوار نیـــــــاز ،

مکــــــر ؛ نـــــــــه !

عزیـــــــز آن است که :

 به داغ اوست ،

و بر راه اوست ،

که با چراغ اوست !


حیرت اندر حیرت است و تشنگی در تشنگی


گه گمان گردد یقیـــن و گه یقیــن گردد گمان


حضــرت عـــزّ و جــلال و بی نیازی فــرش او


منقطــع گشته در این ره صــد هزاران کاروان

 

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی


آیا این جمعـــــــه او می آیــــد ؟موضوع :


نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1211)                                          

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 )


 ( قسمت نوزدهـــم )


«(  کرامات خداوندی 

 

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

( جزء نوردهم صفحه 376 آیه 214 )

بسم الله الرحمن الرحیم 


فَإِنْ عَصَوْکَ فَقُلْ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

و اگر تو را نافرمانى کردند بگو من از آنچه مى ‏کنید بیزارم


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :

ای محمّــــد ؛

اگر آنها بر تــــو عصیــــان آرند ،

و از پذیرفتنحق سرکشی کنند ،

تو نیز دل در ایشان مبند ،

و بگـو از گفتار و کــردار شما بیـــزارم .

نهاد آنان نه از آن طینت است که نقش نگین تو پذیرد ،

آنها به پروانه ی کوتاه نظری مانند ،

که گِرد شمعِ شب افروزِخویشتن سوز می گردد ،

و از وصـــالِ نـــــورِ اوغرورِ سرور در سر کرده ،

می پندارد که در کار نیک فرجام است !

ولی آنگاه از خطـــــــر آگاه شود ،

که ذرّه ای از شرارِ شعاعِ شمــــع ،

به نهــــــاد او راه یابد ؛

و یک سر تباه و نابـــــــود گشته ،

و فدای هوس باطل گردد !  

این بیگانگان و از حق ماندگان ،

آنگاه عاقـبـت کار خویش بینند

و فـرجام کار بر آنها روشـــن شـــود که :

فَیَاتِیَهُم بَغـتَـةً وَ هُم لایَشعُــرُونَ

پس ناگاه به ایشان آن عذاب آمد در حالیکه آنها نمی دانند و نا آگاهند !

پس ای جوان مــــــــــردان ؛

چنین دانید که ؛

تَن به خدمت حقزنده ،

و دل به نظــــــــر او زنــــــده است !

تنی که نه بخدمت او زنده ؛

بطّـــــال و بیکــــــاره است ؛

و دلی که نه بنظر او زنده ،

مُــــــردار است !

و هر جان که نه به مهر او زنده ؛

به مــــــــرگ ، گرفتـــــار است !


تصویر مرتبط


دل کیست که گوهری فشاند بی تو ؟


یا تَن که بوَد کــه مُلک رانَد بی تـــــو ؟


والله که عقــــــل راه ندانــــد بی تـو !


جان زَهــره ندارد که بمانَـــد بی تــو !

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

فــــــــــردا جمعــــــــــــه است


آیا فـــــــــردا او می آیــــد ؟موضوع :


نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید    (1210 )                                                                

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 26 : شعراء ( مدنی ـ 227 آیه دارد ـ جزء  نوزدهم ـ صفحه 367 )


  ( قسمت هیجــدهـــم )


«( وصــالِ نـــور


نتیجه تصویری برای «( جـــام فضـــل )»

 

 ( جزء نوردهم صفحه 376 آیه 214 )

بسم الله الرحمن الرحیم

 

وَ اَنــذِر عَـشِـیــرَتَکَ الاَقــــــرَبِیـنَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

 

نخست خویشان و نزدیکان خود را بیــم ده

 

 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :


ای محمّــد ؛

چون بر سرکـوی وعـیـد و تهدید باشی

و خلق را انــــــذار کنی ،

نخست خویشان و نزدیکان خود را بیــم ده

و ایشان را گوی که

اگر در دین با ما موافق نباشید

قـرابــت و نسبت من شما را سودی ندهد.

کار ؛ ایمان و معـرفـت دارد نه خویشــــــاوندی و قـرابت !

چنانکه پسر نــوح که با بدان بنشست

خاندان نبوّت را گـــــــــم کرد !

و پـدر ابـراهـیـــم چون در دین با او مـوافـق نبود ،

نبوت وی به کار او نیاید ،

چنانکه خویشان رســول خـــدا(ص) ( حتی عمویش ابولهب)

چون به دشمنی او میان بستند

و زبان به طعـن او گشودند این آیه آمد :

فَاِن عَصَـوکَ فَـقُــل اِنِّی بَرِیءٌ مِمّا تَعـمَـلُـــونَ
نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

ای محمّــد ؛

اگر آنها بر تــــو عصیــــان آرند ،

و از پذیرفتنحق سرکشی کنند ،

تو نیز دل در ایشان مبند ،

و بگـو از گفتار و کــردار شما بیـــزارم .

این بیگانگان و از حق ماندگان ،

آنگاه عاقـبـت کار خویش بینند

و فـرجام کار بر آنها روشـــن شـــود که :

فَیَاتِیَهُم بَغـتَـةً وَ هُم لایَشعُــرُونَ

 (آیه 202 سوره شـعـرا )

پس ناگهان به ایشان آن عـذاب آید

درحالیکه آنها نمی دانند و آگاهی ندارند.

این آیت درباره ی کافـران و بیگانگان است ،

اما درحق دوستان و اولیاء حـــق

این آیت به محـمّـد(ص) خطاب آمد:

وَاخفِض جَناحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤمِنِینَ

  ( آیه 215 سـوره شـعـرا )

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

ای محمّــد ؛

بال رحمت و رأفت بگستران

و این دوستان و درویشان که بر پی تو راست رفتند ،

و جان و دل خویش را به مهـر و دوستی تو بپروردند ،

ایشان را در پنـــاه خویش گیــــــر ،

و چشـــم از ایشان برمـگـــردان ،

که من که خـداونـدم در دل ایشان مینگرم.!

( اَلّلهُمّ َصَلّ ِعَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّل فَرَجَهُم )

و َتَوَکَّل عَـلَـی العَــزِیـــــــــــزِ الــرَّحِـیــمِ

( آیه 217 سـوره شـــعــــــــــرا )

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

ای محمّــد ؛

ای دُرِّ یتیــــــــم عـبــــــــدالله؛

ما تــــــو را از تـــه دریای ژرف قــدرت بیرون آوردیم ،

و بر جهانیان جلـــوه گـــــر ساختیم ،

تا همه ی عالم از جلوه ی جمال تــــــو رنگی گیرد ،

همـــــــه را بهـــر تــــــو آفریــــــــدیـــــــــم ،

و تــــــو را بهـــر خودمان آفـریدیم ،

به مــــــا توکل کن و پشت به مـــــــــــا بــــــاز کن

و به یکـبـاره خــود را به مــــا ســپـــار ،
نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 

ای محمّــد ؛

هنوز آدم میان نوازش و سیاست بود

که ما رقم لطف بر دل تــــــو کشیدیم

و از دست کَــــرَم و جـــــــــــام فضـــل ،

به تــــــو شـراب رضــــــــا چشانیدیم ،

میان خود و تــــــو پرده برداشتیم

و خویشتن را با جـــــــــان تــــــو نمودیم !


( اَلّلهُمّ َصَلّ ِعَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّل فَرَجَهُم )


نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی


نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبی

 


این جمعه هم گذشت و نیامدید آقـــا !


شاید ما همچنـــــان سرگــــــرم دنیـــا و زنـــــدگی خویشیــم


ولی هر روزه برای تعجیل در ظهـــــــــور مبارکتــــــان


دعــــای فــــــرج بر لب داریـــــــم
موضوع :


<   <<   6   7   8   9   10   >>   >
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز


* *