( قسمت چهارم شرح واقعه غدیر و خطبه غدیریه رسول الله (ص) در محل غدیر خُم )

 

فرمـــان پایــــدار

 


نتیجه تصویری برای غدیر خم


پیمــان خــــدا

 

و بدینگوه پیامبر (ص) اوصاف دوستداران امامان را بطور مفصّــل بیان نمودهو در پایان افـزودنـد :

هان ای مردم ! بدانید که همانا من انذارگرم و علی بشارت دهنده،

هان ای مردم ! من بیم دهنده ام و علی راهنما،

هان ای مردم ! من پیامبرم و علی وصیّ من است.

هان ای مردم ! من فرستاده ام و علی امام و وصیّ پس از من است و امامان پس از اوفرزندان اویند. هان ای مردم ! من والــد آنانم ولی ایشان از نسل علی خواهند بود.

سپس به توصیف آخرین امام و دوازدهمین جانشین خود پرداخته فرمودند:

آگاه باشید ! همانا آخــرین امـــام ، قــائـــم مهـــــدی از ماست .

هــــــان ! او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود.

هشـــدار ! که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران.

هشـــدار ! که اوستفاتح دژ هـــا و منهدم کننده آنها،

هشـــدار ! که اوست چیره شونده بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمای آنان،

هشـــدار ! که اوست خــونخــــواه تمام اولیای خدا.

هشـــدار ! که اوست یاور دین خـــــــدا.

هشـــدار ! که او از دریایی ژرف پیمانه های افزون گیرد.

هشـــدار ! که او به هر ارزشمندی به اندازه ارزش او، و به هر نادان و بی ارزشیبه اندازه ظرفیت و ارزش او نیکی کند.

هشـــدار ! که او نیکو و برگزیده خداوند است.

هشـــدار ! که او وارث دانش ها و حاکم بر ادراک هاست.

هان ! بدانیدکه او از سوی پروردگارش سخن میگوید و آیات و نشانه های او را بر پا میکند،

هـــــان ! بدانید اوست بالیده و استوار.

بیدار باشید ! هموست که اختیار امور جهانیان و آئین آنها به او وا گذار شده است.

آگاه باشید ! که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگوئی کرده اند.

آگاه باشید ! که اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود.

آگاه باشید ! درستی و راستی و نـــور و روشنائی تنها نــزد اوست.

هــان ! کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزند? او یاری نخواهد گشت.

آگاه باشید ! که او ولیّ خدا در زمین، داور او در میان مردم، و امانتدار امور آشکار و نهان است.

هان ای مردم ! هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خداوند به خاطر تکذیب اهل آن (حق را) آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد کرد و به امــام مهــدی خواهد سپرد.....

هان ای مردم ! همانا سخن من فرمان خدا و من است، و هیچ امر به معروفو نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد.

هان ای مردم ! قرآن بر شما روشن میکند که امامان پس از علی فرزندان اویند، و من به شما شناساندم که آنان از او و از من اند، چرا که خداوند در کتاب خود فرموده است: 

«  امامت را فرمانی پایــدار در نسل او قرار داد...»

 و من نیز گفته ام که : مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید گمراه نخواهید شد.

هان ای مردم ! هر آینه برتری های علی ابن ابیطالب نزد خداوند عزوجل که در قرآن نازل فرموده بیش از آن است که من یکباره برشمارم، پس هرکس از مقامات او خبر دادو آنها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید.

هان ای مردم ! حلال و حرام بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم، و ....از این روی مأمورم از شما بیعت بگیرم که دست در دست من نهید در مورد پذیرش آنچه از سوی خداوند آورده ام در باره علی امیرالمؤمنین و اوصیای پس از او که آنان از من و اویند، و این امامت به وراثت پایدار است، و فرجام امامان، مهــدی است و استواری امامت  تا روزی است که او با خداوند قــدر و قضــا دیدار کند.

هان ای مردم! شما را به هرگونه حلال و حرام راهنمائی کردم و از آن هرگز برنمیگردم.......

بدانید که ریشه امر بمعروف این است که به گفته من در باره امامت برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من باز دارید، همانا سخن من فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد.

هان ای مردم ! من پیام خدا را برایتان آشکار کرده ، تفهیم نمودم، و این علی است که پس از من شما را آگاه میکند.

اینک شما را میخوانم که پس از پایان خطبه با من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده به امامت او اقرار نمائید.

آگاه باشید که من با خداوند، و علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوی خدای عزّ وجلّ برای امامت او پیمان میگیرم. « ای پیامبر؛ آنانکه با تو بیعت کنند هرآینه با خدا بیعت کرده اند، دست خدا بالای دست آنان است. و هرکس بیعت شکند، بر زیان خود شکسته، و آنکس که بر پیمـــان خــــــدا استوار و با وفا باشد، خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد. »

هان ای مردم ! شما بیش از آنید که در یک زمان، با یک دست من بیعت نمائید،از این روی خداوند عزوجل بمن دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرمو پیمان ولایت علی امیرالمؤمنین را محکم کنم، و نیز بر امامان پس از او که از نسل منو اویند، همانگونه که اعلام کردم که ذرّیّه من از نسل اوست.

پس همگان بگوئید:

« البته که سخنان تو را شنیده ، پیروی میکنیم، و از آنها خشنودیم، و برآن گردن گذار و بر آنچه از سوی پروردگارمان در امامت اماممان علی امیرالمؤمنین و امامان دیگر از صلب او به ما ابلاغ کردی، با تو پیمان می بندیم، با دل و جان و با زبان و دست هایمان، با این پیمان زنده ایم، و با آن خواهیم مُرد، و با آن اعتقاد برانگیخته میشویم، و هرگز آن را دگرگون نکرده، شک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود بر نمی گردیم. (ای رسول خدا) ما را به فرمان خدا پند دادی در باره علی امیر المؤمنین و امامان از نسل خود و او، که حسن وحسین و آنان که خداوند پس از آنان بر پا کرده است. پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان. هرکس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست، و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد، و خداوند از ما شکست عهد نبیند، و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خویشان خود خواهیم رسانید، و خداوند را برآن گواه خواهیم گرفت، و هر آینه خداوند بر گواهی  کافی است ، و تو نیز بر ما گواه باش.»

هان ای مردم ! چه می گوئید؟ همانا خداوند هر صدائی را می شنود، و آن را که از دلهامی گذرد میداند،« هر آنکس هدایت پذیرفت، به خیر خویش پذیرفته، و آن کس که گمراه شد، به زیان خود رفته.» و هرکس بیعت کند، هرآینه با خدا پیمان بسته، که « دست خدا بالای دستان آنهاست.»

هان ای مردم ! آنک با خدا بیعت کنید و با من پیمان بندید و با علی امیرالمؤمنینو حسن و حسین و امامان پس از آنان از نسل آنان که نشانه ای پایدارند در دنیا و آخرت.

هان ای مردم ! آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی کندبه رستگاری بزرگی دست یافته است.

هان ای مردم ! آنچه بر شما گفتم بگوئید و به علی با لقب امیرالمؤمنین سلام کنیدو بگوئید : « شنیدیم و فرمان می بریم پروردگارا آمرزشت خواهیم و بازگشت همه به سوی توست» و نیز بگوئید : « تمام سپاس و ستایش خدائی راست که ما را به این راهنمائی فرمود وگرنه راه نمی یافتیم.... تا آخر آیه »

هان ای مردم ! سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام کنندگان بر اوبا لقب امیـــرالمـؤمنیــن، رستگارانند و در بهشت های پر بهره خواهند بود.

پروردگارا ! آنان را که به آنچه ادا کردم و فرمان دادم ایمان آوردند، بیامرز.و بر منکران کافر خشم گیر ! وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العالمین.

تصویر مرتبط

پس از اتمام خطابه طولانی و مفصل پیامبر(ص) و دستور بیعت به مسلمانان حاضر در مراسم ، بیدرنگ مراسم بیعت آغاز شد، و مطابق نقل مورخین، نخستین کسی که با علی (ع) بعنوان امیرالمؤمنین سلام و بیعت کرد عمرابن خطاب بود که جلو آمد و دست داد و گفت :

 اَلسَّلامُ عَلَیکَ یا اَمِیرَالمُؤمِنِینَ، بَخٍّ بَخٍّ لَکَ، اَصبَحتَ مَولایَ وَ موَلا کُلِّ مُؤمِنٍ وَ مُؤمِنَةٍ ، درود بر تو ای امیرالمؤمنین، شاد باش که ولیّ من و ولیّ هر مرد و زن با ایمان شدی،

بعد از عمر , ابوبکر و سپس سایر مسلمانان دست بیعت به علی دادند و او را بجانشینی و خلافت رسول الله (ص) تبریک و تهنیت گفتند.

..... اما چه شد که به محض ارتحال ملکوتی پیامبر(ص) بیعت خود را شکستند و مشمول نفرین پیامبر(ص) (که در واقعه غدیر بیان فرمودند) شدند؟ چیزی نبود جز حسد و حب دنیا و ریاست طلبی و جاه طلبی و یا نبودن ایمان کامل و نفاق درونی آنها (*) همانگونه پیامبر(ص) در واقعه غدیر به آن اشاره فرموده بودند ....... !!!

 

« فَلَعَـنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ

اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِعَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتِ،

وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ،

وَاَزالَتْکُمْ عَنْ‏ مَراتِبِکُمُ الَّتى‏ رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها،

وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْکُمْ،

وَلَعَنَ اللَّهُ ‏الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْکینِ مِنْ قِتالِکُمْ،

بَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَاِلَیْکُمْ مِنْهُمْ‏

وَ مِنْ اَشْیاعِهِمْ وَاَتْباعِهِمْ وَاَوْلِیآئِهِم »  

« پس خدا لعنت کند مردمى را که ریختند شالوده ستم

و بیدادگرى‏ را بر شما خاندان و خدا لعنت کند مردمى را

که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند

شما را ازآن مرتبه‏ هائى که خداوند آن رتبه ها را

به شما داده بود و خدا لعنت کند مردمى که شما را کشتند

و خدا لعنت کند آنانکه تهیه اسباب کردند براى

کشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند 

بیزارى می جویم بسوى خدا و بسوى شما

از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان »  

اَللّهُمَّ خُصَ‏ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى‏،

وَابْدَأْ بِهِ اَوَّلاً، ثُمَّ العنِ الثَّانِىَ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ،

اَللَّهُمَّ الْعَنْ یَزیدَ خامِساً

خدا یا لعن مرا مخصوص گردان به نخستین ستمگر

و غاصب حق آل محمد (ص)،

و آغاز کن بدان لعن  اولى را و سپس دومى

و سومى و چهارمى را،

پروردگارا لعنت فرست بر پنجمین آنها یزید ابن معاویه .موضوع :