نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید        ( 1148 )                                                          

 

آدرس این وبلاگ در تلگرام  َ        

https://telegram.me/adabvaerfan

سوره 23 : مؤمنون ( مدنی ـ 78 آیه دارد ـ جزء  هیجدهم ـ صفحه 332 )


( قسمت دوّم )


میـدان حقیقـت

 


نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 

( جزء هیجدهم صفحه 342آیات 1 و 2 و 3  )

بسم الله الرحمن الرحیم 

قَـــدْ أَفْلَــحَ الْمُؤْمِنُـــــونَ

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَالَّذِینَ هُـــــــمْ عَنِ اللَّغْـوِ مُعْرِضُــونَ


   ترجمه لفظی آیه شریفه :

مؤ منان رستگار شدند

آنها که در نمازشان خشوع دارند.

و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند


 نگاهی ادبی و عرفانی به آیه شریفه :


نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 

مؤمن کسی است که همّتی دارد از دنیا بهتر و بالاتر ؛

مـــــــرادی دارد از پیـــــــــر و قطب و عقبی برتر ؛

او فقط اشتیاق به دیدار مولی دارد و نه کمتر !

گهی در بیابانِ نیکوئی هایش سرگشته ،

و گهی در دریای بیکران لطفش غوطه ور گشته !

گهی بر وفق شـــــرع در حضرت نمـــــاز ؛

مقــــــاوم ایستاده بر مقــــــــام راز ،

به سوی معشوق می کند پرواز !

و گاهی در میدان حقیقت ؛

به صفت خشوعتن در داده ،

دل برده و جان بسته ،


نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ


که فرمود :

الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

خشوع در نماز گوهری است نفیس ،

و کیمیائی است که هرچه فساد بود به صلاح آرد ،

و تفرقه را به جمع بَدَل کند ،

از قبض باز رهاند و به بسط باز رساند ،

بدی ها را محو و نیکی ها را ثبت کند !

چون ؛ خشوعِ در نماز ،

حجابی است از خلق ،

و حسابی است با حق ،

این صفت در میدان مرگ ، مُبَشِّر !

و در تاریکیِ گور ؛ مونس ،

و در وحشتِ لحـــــــد ؛ انیس است .
نتیجه تصویری برای قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

 

پس ای جوانمـــــــــــــرد ؛

بکوش تا فقط برای اوباشی ،

و چیزی تو را از خــــــــــدا بــــــــاز ندارد ،

که فرمــــــــــود :

وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْـوِ مُعْرِضُونَ

 

هرچه تو را از خدا باز دارد ؛ سهو است ،

و آن چه جز خدا را بود ؛ حشو است ،

و هرچه جز خدا باشد لغو است ،

و هرچه نه حق است ؛ باطل و لهو است ،

طرحِ تقرّب به دوست نشان قرب است ،

و بود تو بر تو همه تاوان است !

از بودِ خود در گذر که آنت سعادت جاودان است !

طلبِ شغل ؛ بندِ جان است ،

آنکه شغل او کران دارد ، کار او آسان است !

و آنکه شغل او مطلوب و بی پایان است ؛

کار او  دشــــــــوار است !

نتیجه تصویری برای تصاویر متحرک مذهبیموضوع :