نگاهی به تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید ( 872 )                                                                           


ســوره 12 : یوسـف ( مـکّــی ـ 111 آیه دارد ـ جزء دوازدهم ـ صفحه 235 )


  ( قسمــت پـانزدهـــم )


مستـیِ عشــق

 

جزء دوازد هــم صفحــه 239 آیه 33 ) 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ

 وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَکُن مِّنَالْجَاهِلِینَ

 

 تفسیـــر لفظـــی :

 

[یوسف] گفت پروردگارا ؛ زندان براى من دوست‏داشتنى‏ تر است از آنچه مرا به آن مى‏ خوانند ،

و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانى به سوى آنان خواهم گرایید واز [جمله] نادانان خواهم شد

 

 تفسیر ادبی و عرفانی :  

 

                                  گفتــــــه انــــــد :

چون زلیخـــــا یوسف را به زنــــــدان فرستــــاد ؛

بر کــرده ی خـــود پشیمــــــــــان شــــد !

و خستـــه دل و بیمـــــار تـــن گشت ،

هر ساعت نفس سرد می زد !

و اشک گــــرم می بارید !

و با دلی پردرد و جانی پرحسرت ،

پیوسته به فـــراق آن بهـــارِ شکفتـــه و ماه دو هفتــه ،

همـــی زاریــــــــد و نوحــــــــه همی کـــــرد !


گفتا که مرو به غربت و می بارید


 از نرگس تــر ، به لاله بر مروارید


طاقتش برسید و صبرش برمید ،

زنــــدان جنــب ســــرای او بـــــود ،

برخــاست و به بــــــــام زنـــــــــدان آمد ،

با دلـــــی آشفتــــه و جگـــــــری سوختــــه ،

زندان بان را گفت :

ســــوزم به غایت رسیـــــــد ،

چکنــــــم ؟

خواهم که آواز یوسف شنـوم !

و این دل خستــه را مرهمی برنِهَـــم !


آری ؛

شغلِ دوستی و عشق ؛

شغلـــــــی است سخــــت ،

و زخمـــــی است بی محــــابــــا !

آتشی بی دود ! و زیـــانی بی ســود !

مستـــوران را مشهـــــور ،

و مقبـــــولان را مهجــــور کنـــد !

عــزیـــــزان را خـــــــوار ،

و پادشاهان را اسیــر و بی مقـــدار گــردانـــد ،

و سـلامتیـــــــان را ملامتـــــــی است !


 

از هجــــر تـــو چیست جز ملامت ما را ؟

کرده است در این شهـــر علامت ما را !

با هجـــر تــــو ، کَی بُوَد سـلامت ما را ؟

بنمــود فــــراق تـــــو ، قیـــــامت ما را !

 

زلیخا گفت : ای زنـــدان بان ؛

تدبیــر چیست که صدای یوسف بشنوم ؟

گفت : آسان است !

تــــو بفرمــــای تا مــــن او را زخــــم (شکنجــــه) کنــــــم !

و من این کار را چنــان بسازم که رنجی بدو نرسد !

و تــــو آواز و نــالــــــــه ی او بشنــــــوی !

زلیخا فرمان داد و زندان بان رفت و یوسف را گفت :

مرا فرموده اند که تــــــو را زخــــــم کنـــم ،

ولی مرا دل ندهد که چنین کنم ،

پس من تازیانه به زمین زنم ،

و تـو نـالـــــه همی کن !

زندان بان چنان کرد !

و یوسف نالـــــه همی سر داد ،

زلیخــــا با چشــــــم گریــــان و دل بریـــــان ،

بر بام زندان ، آه همی کشیـــد و به زبان حال گفت :


آن شب که من از فــــراق تو خون گریم

بــاری به نظـــاره آی تـــا چــــــون گریم

هر لحظه  هـــــــزار قطــره افزون گریم

هر قطــــره به نوحــه ای دگرگون گریم

برخی دیگر گفتـــه اند که :

زندان خارج از شهـــــــر بود ،

و زلیخا برای دیدن یوسف به آن زندان رفت ،

زندان بان را گفت تا یوسف را شکنجــــه کنـــــد !

تا شــایـــــــد رام شود و فــرمــــان بَــــرَد !

و زنــــدان بان چنیـــــن کـــــرد ؛

ولی یوســـف رام و تسلیـــــم نشد

  شکنجــه هــــا را تحمّــــل کرد !

و حتـی یک آخ هــم نگفت !

مستیِ عشق


در میخـــــانه به روى همـــــــــــه بــاز است هنوز   

سینــه ی  سوختـه در ســوز و گـــداز است هنوز

بى نیـازى است در این مستى و بیهوشى عشق  

درِ هستــــى زدن از روى نیــــــــاز است هنــــوز

چـــــــاره از دورى دلبـــــــر نبــــــوَد ، لب بـــــربند

که غـــلام درِ او ، بنـــــده نــــــــــواز است هنـــوز

راز مـگشــــاى ، مــگــــر در بـــــــرِ مست  رُخ  یار

که در این مـــــــرحله ، او  محـــرم راز است هنوز

دست بـــــــردار ز ســـــــوداگرى و بــــوالهوسى

دست عشــّاق ســـــوى دوست دراز است هنوز

نـــرسد دست مـــــــن ســـــــوختـــه  بردامن یار 

چه تـــوان کرد که در عشوه و نـــــاز است هنـوز

اى نسیم سحـــــرى ، گـــــــــر سر کویش گذرى

عطـــــر بـــــرگیــــر که او غالیــه ساز است هنوز

 

[ دیوان امام خمینی (ره) ص 126 ]موضوع :